Algemene Voorwaarden

De Algemene Consumentenvoorwaarden van BKW Groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte/opdracht en de overige schriftelijke –onderhoud- en overige bepalingen een geheel. Deze voorwaarden zijn door BKW Groep B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74794868.


Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen


In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan BKW Groep of haar gelieerde ondernemingen werkzaamheden/diensten te verrichten.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van BKW Groep of haar gelieerde ondernemingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover BKW Groep B.V. voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. BKW Groep B.V. en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

 

Artikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

 • Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij BKW Groep B.V. geplaatste orders via het personeel van BKW Groep B.V. of via tussenpersonen, tenzij door BKW Groep B.V. binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
 • De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van BKW Groep B.V. van de order aan de opdrachtgever.
 • Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door BKW Groep B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 - Duur en einde overeenkomst

 • De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de offerte genoemde data.
 • Indien geen einddatum in de offerte wordt genoemd wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De opdrachtgever of BKW Groep B.V. kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd slechts opzeggen per aangetekend schrijven aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
 • De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door BKW Groep B.V. worden beëindigd, indien:
 • De opdrachtgever verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst niet nakomt of bewust een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
 • De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, wordt ontbonden of de rechtspersoonlijkheid verliest dan wel wijzigt.
 • De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
 • Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.
   

Artikel 5 - Zekerheidsstelling en voorschotten

 • Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is BKW Groep B.V. bevoegd van opdrachtgever een voorschot op de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van BKW Groep B.V..
 • Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is BKW Groep B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van BKW Groep B.V. om in zo’n geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.
   

Artikel 6 - Uitvoering van de werkzaamheden

 • BKW Groep B.V. zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
 • In geval van klachten over het materiaal is BKW Groep B.V. niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
 • De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van BKW Groep B.V. toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering der werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de medewerkers van BKW Groep B.V. de werkzaamheden/diensten op normale wijze, zonder hinder of gevaar, kunnen uitvoeren.
 • De opdrachtgever is gehouden aan BKW Groep B.V. tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten. Opdrachtgever zorgt er in ieder geval ook voor, dat alle aanwezige bijzondere omstandigheden tijdig bekend zijn bij de (uitvoerende) medewerkers van BKW Groep B.V.. Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan omstandigheden welke invloed hebben op de beoogde functionaliteit van de prestatie van BKW Groep B.V., of de normale uitvoering van de werkzaamheden/diensten van BKW Groep B.V., en waarvan BKW Groep B.V. de aanwezigheid niet had hoeven te verwachten zonder de informatie van Opdrachtgever.
 • Indien door omstandigheden buiten schuld van BKW Groep B.V. geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan BKW Groep B.V. verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.
 • BKW Groep B.V. behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
 • Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
   

Artikel 7 - Aflevering en risico

 • De levertijd, waaronder begrepen de termijn van de door BKW Groep B.V. te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de order.
 • Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist gaat de levertijd pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van BKW Groep B.V. zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.
 • Indien door BKW Groep B.V. een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan vangt de levertijd aan na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.
 • Indien door BKW Groep  B.V. tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan wordt de levertijd opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door BKW Groep B.V. is ontvangen.

Artikel 8 - Betaling, rente en kosten

 • De opdrachtgever dient het totaalbedrag van de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 3 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 3 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 • Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 • Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/ dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
 • Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door BKW Groep B.V. en/of het door BKW Groep B.V. ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van € 70,-

 

Artikel 9 - Overmacht en annulering

 • Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:
  • oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
  • werkstaking, blokkades.
  • niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
  • bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.).
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal BKW Groep B.V. gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
 • Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door BKW Groep B.V. is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
 • Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BKW Groep B.V.. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door BKW Groep B.V. reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een winstvergoeding van 10% van de overeengekomen prijs, met een minimum winstvergoeding van € 250,-

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 • BKW Groep B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste een jaar direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van BKW Groep B.V. of van haar leidinggevende werknemers.
 • BKW Groep B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 • Alvorens BKW Groep B.V. aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden BKW Groep B.V. zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.
 • BKW Groep B.V. draagt voor schending van met derden gemaakte afspraken of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het betreffende vakgebied werkzame personen of diensten algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Alsdan is lid 4 van overeenkomstige toepassing. Voor het overige dient opdrachtgever BKW Isolatie te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien de opdrachtgever aan BKW Groep B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11 - Auteursrecht

 • Met betrekking tot de door of namens BKW Groep B.V. uitgebrachte adviezen en plannen berust het auteursrecht bij BKW Isolatie. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan BKW Groep B.V. worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever verbindt zich de door of namens BKW Groep B.V. uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van BKW Groep B.V., tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

 

Artikel 12 - Geheimhouding

 • BKW Groep B.V. en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door BKW Groep B.V. of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

 • Op alle door BKW Groep B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met BKW Isolatie gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Rechtbank Zuid-Holland is exclusief bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter.

 

Artikel 14 – Adviezen, ontwerpen en materialen

 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
   

Artikel 15 – Reclamaties

 • Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.